4857 ve 6331 Sayılı Kanun-Idari Para Cezalarina İtiraz Sureci

February 11th, 2017 Burcu DUMAN

Gerek 4857 sayılı İş Kanunu'nda gerekse 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda idari para cezalarına itiraz konusunda herhangi bir düzenleme yer almadığından, bu idari para cezalarına itiraz süreci genel hükümlere yani 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na tabidir.

6331 sayılı Kanun'un 14. maddesine istinaden uygulanacak idari para cezası hariç gerek 4857 sayılı İş Kanunu'na göre uygulanacak idari para cezaları, gerekse 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na istinaden uygulanacak idari para cezaları, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri tarafından uygulanmaktadır. Dolayısıyla itirazın da öncelikle bu Müdürlüğe yapılması gerekmektedir.

SGK Tarafından Uygulanan İdari Para Cezasına İtiraz:

İş kazası ve meslek hastalığının hiç bildirilmemesiyle ilgili olarak 6331 sayılı Kanunun 14. maddesinde istinaden uygulanacak idari para cezası ise Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri tarafından uygulanacağından, bu para cezasıyla ilgili olarak da ilgili SGK Müdürlüğü'ne itiraz edilmesi gerekmektedir. 

Çalışma ve İş Kurumu Tarafından Uygulanan idari Para Cezasına itiraz Süreci:

Çalışma ve İş Kurumu tarafından gerek 4857 sayılı Kanuna, gerekse 6331 sayılı Kanuna istinaden uygulanacak idari para cezalarına karşı, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesinde dava açılması gerekir. Bu 15 günlük süre geçirilirse idari para cezası kesinleşir ve itiraz hakkı ortadan kalkar. Herhangi bir mücbir sebebin varlığı nedeniyle bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı mahkemeye başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir. Bu durumda mücbir sebebe dair belgelerin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekir.

Mahkemeye başvuru mahkemeye iki nüsha olarak verilecek dilekçeyle yapılır. Mahkeme başvuruyu kabul etmesi halinde dilekçenin bir nüshasını ilgili kamu kurum veya kuruluşuna gönderir. İlgili kamu kurum veya kuruluşu bu mahkemenin yazısını aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde mahkemeye cevap yazar. Mahkeme bu cevap dilekçesini dava açan tarafa gönderir. Mahkeme isterse duruşma yapabilir ve belirlediği gün ve saatte tarafları dinleyebilir.

Dava sonucunda mahkeme ya uygulanan idari para cezasını hukuka uygun bulur ve davayı reddeder ya da hukuka aykırı bulur ve idari para cezasının kaldırılmasına karar verir. Ayrıca mahkeme idarî para cezasının miktarında değişiklik yaparak da başvurunun kabulüne karar verebilir.

Sulh Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz:

3 bin liraya kadar olan (3 bin lira dahil) idari para cezalarında mahkemenin verdiği karar kesindir, itiraz edilemez. Mahkemenin 3 bin liranın üzerindeki idari para cezalarına karşı Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebilir. İtirazın Sulh Ceza Mahkemesi kararının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapılması gerekir. İtiraz dosya üzerinde görüşülür ve karar bağlanır. İtiraz üzerine Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar kesindir.