Sigorta Tahkim Komisyonu- Değer Kaybı-Hasar-Tazminat

February 11th, 2017 Burcu DUMAN

 
Sigorta Tahkim Komisyonu nasıl çalışır?
 
Sigorta şirketinizle bir hasardan dolayı anlaşmazlığa düştüğünüzde şirket size istediğiniz ya da hakkınız olduğuna inandığınız hasar tutarını ödemezse veya  hiç ödeme yapmazsa:
1- Öncelikle sigorta sigorta şirketine  yazılı müracaatta bulunularak şikâyete açıklama istenmeli ve ödeme yapılması talep edilmeli;
2-  15 gün içinde müracaata yanıt alınamadığı durumlarda veya verilen yanıt yeterli gelmediğinde Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurulmalıdır.
 
Önemli bir husus; uyuşmazlık hakkında daha önce mahkemelere başvurulmamış olması gerekmektedir. Kısacası bu uyuşmazlık hakkında daha önce hiçbir hukuki işlem yapılmamış olması şarttır.
 
Başvuru formu doldurulup, başvuru ücreti de ödendikten sonra Sigorta Tahkim Komisyonu'ndaki raportörler müracaatı 15 gün içinde inceleyecek ve sigorta hakemlerine iletecektir. Hakemler de gerek başvurucuyla gerekse de sigorta şirketiyle irtibata geçip gerekli araştırmaları ve incelemeleri yaptıktan sonra kararını verecektir.
 
40 bin TL'ye kadar olan hasarlarda hakemin verdiği karara hiçbir şekilde itiraz edilemiyor. Yani, vatandaşların "Ben bu kararı beğenmedim; mahkemeye müracaat edeceğim" deme şansı yok. 40 bin TL'nin üzerinde hasarlar içinse yargı yolu açık. 40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar taraflarca temyiz edilebilir. Bu miktarın altında kalan uyuşmazlıklara itiraz hakem heyetince verilen kararlar kesindir.
 
Komisyonun kendine gelen tüm şikâyetleri en geç 4 ay içinde sonuçlandırma zorunluluğu bulunmaktadır. Komisyon, dört ay içinde olumlu ya da olumsuz konuyu neticelendirmektedir.
Sigorta Tahkim Komisyonu'na müracaat zorunlu değildir. Tamamen tarafların isteğine bağlıdır. Sigorta şirketi ile uyuşmazlık söz konusu olduğunda vatandaşların iki seçeneği bulunmaktadır: Dilerseniz avukatınız aracılığı ile mahkemeye başvurabilirsiniz -fakat dava yıllar sürebilir-; dilerseniz de Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurup sorununuzu 4 ayda çözüme kavuşturabilirsiniz.
 
Sigorta Tahkim Komisyonu’nun kararı ilam niteliğinde olup Sigorta şirketlerini bağlar. Sigorta şirketi bu karara uymak, ödeme yapmak zorundadır.
 
Sigorta Tahkim Komisyonu Hangi Uyuşmazliklari Çözüme Kavuşturur?
-Yangın Sigortası
-Trafik Sigortası (hasar, araç değer kaybı, destekten yoksun kalma, maluliyet, geçici iş göremezlik vb.)
-Sağlık Sigortası
-Hayat Sigortası
-Hırsızlık Sigortası
-Tarım Sigortası
-Kasko,
-Güvence Hesabı
vb. sigortalardan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturur.
 
Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından verilen emsal kararlara ulaşmak için :
 
Sigorta Tahkim Komisyonu Karar Dergisi
 
Hakem Kararlarına Karşı İtiraz Yolu
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesinde yapılan ve 18 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren yasal değişiklikle birlikte, yasanın yürürlüğe girdiği sözkonusu tarihten itibaren sigorta hakemlerince 5.000 Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz hakkı tanınmıştır.
Hakem kararına karşı itirazda bulunulabilmesi için kararın 18 Ekim 2013 veya daha sonraki bir tarihte verilmiş olması ve karara konu uyuşmazlığın 5.000 TL veya daha yüksek bir miktarda olması gerekmektedir.
5.000 TL ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları yasayla belirlenen süre içinde itiraz başvurusunda bulunulmaması hâlinde kesinleşir. 40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için taraflar temyize gidebilirler.
 
İtiraz Süresi
İtirazın hakem kararının ilgiliye bildiriminden itibaren en geç 10 gün içinde Komisyona yapılması gerekmektedir. Süresinde yapılmayan itirazlar hiçbir surette değerlendirmeye alınmayacaktır.
İtiraz süresi hakem kararının ilgili tarafa bildirildiği tarihte başlar ve her bir taraf için bildirim tarihi esas alınarak ayrı ayrı hesaplanır. Hakem kararının ilgili tarafa bildirim tarihi ve itiraz tarihinin belirlenmesinde PTT kayıtları esas alınacaktır. Bunun dışındaki yollarla yapılan itirazlarda (kargo, kurye, şahsen vb.) itirazın süresi içinde Komisyona ulaşması itiraz edenin sorumluluğundadır. Mesai saati bitiminden sonra yapılan itirazlar bir sonraki gün yapılmış sayılır.
İtiraz Şekli
İtiraz için Komisyonun internet sitesinden temin edilebilecek itiraz başvuru formunun doldurulması, gerekli itiraz başvuru ücretinin Komisyonun banka hesabına yatırılması ve ıslak imzalı itiraz başvuru formu aslı ile itiraz başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont suretinin 10 günlük itiraz süresi içinde Komisyona ulaştırılması gereklidir.
İtiraz Başvuru Formu
Komisyona itiraz için itiraz başvuru formunun doldurulması ve süresi içinde ıslak imzalı olarak Komisyona gönderilmesi zorunludur. İtiraz başvuru doldurulmadan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz başvuru formu için tıklayınız.
İtiraz Ücreti
Hakem kararına karşı Komisyona itirazda bulunmak için itiraz başvuru ücretinin Komisyon banka hesabına yatırılması ve ücretin yatırıldığına dair dekont örneğinin itiraz başvuru formu ile birlikte süresi içinde Komisyona ulaştırılması gerekmektedir.
İtiraz ücretleri aşağıdaki gibidir.
 
Uyuşmazlığa Konu Miktar (TL)       Başvuru Ücret (TL)
5.000                                                              100
5.001 - 10.000                                              250
10.001 - 20.000                                            350
20001 - ....      Uyuşmazlık tutarının %1,5'u ( En az 350 TL olmak üzere)
 
İtirazın Hukuki Sürece Etkisi
Süresi içinde ve usulüne uygun şekilde yapılan itiraz 5684 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca hakem kararının kesinleşmesini önler ve kararın icrasını durdurur.
İtirazların Sonuçlandırılması
Hakem kararlarına karşı Komisyona yapılan itirazlar öncelikle Komisyonda usul yönünden incelenecek ve süresi içinde veya usulüne uygun yapılmayan itirazlar Komisyon itiraz yetkilisi tarafından reddedilerek yatırılan itiraz ücretinin yüzde doksanı ilgiliye iade edilecektir.
İtirazın usulüne uygun yapıldığı görüşüne varıldığı takdirde itiraza konu dosya İtiraz Hakem Heyeti listesinden seçilerek oluşturulan 3 kişilik İtiraz Hakem Heyetine tevdi edilecek ve iki aylık yasal süre içinde karara bağlanacaktır. İtiraz Hakem Heyetince verilen karar Komisyonca taraflara bildirilecektir.
İtiraz Hakem Heyeti Kararının Hukuki Etkisi
40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için tarafların temyize gitme hakları vardır. Bunun dışındaki uyuşmazlıklar bakımından itiraz üzerine verilen karar kesindir.